^Powrót do góry
Oferta > Zarządzanie nieruchomościami > Deweloperzy
Witamy na stronie PZN "GEPARD"

 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to początek funkcjonowania nieruchomości. Do czasu podpisania Aktu Notarialnego (wyodrębniającego pierwszy lokal ) obowiązek utrzymania prawidłowego stanu nieruchomości spoczywa na Inwestorze.

  

Proponowany zakres obsługi w ramach zarządzania nieruchomościami.

 

Obsługa administracyjna nieruchomości:
 • weryfikacja przejętej od Generalnego Wykonawcy dokumentacji budowlanej (w tym m.in. dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi obiektu, wszelkich decyzji, protokołów, kart gwarancyjnych, dokumentacji prawnej – administracyjnej, technicznej i finansowej) oraz podejmowanie działań zmierzających do uzupełnienia dokumentacji w przypadku stwierdzenia braków;

 • podejmowanie działań związanych z założeniem rachunku bankowego dla nieruchomości;

 • prowadzenie wykazu protokolarnie przekazanych lokali;

 • zbieranie ofert na ubezpieczenie nieruchomości

 • monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną, w tym prowadzenie spraw odszkodowawczych;

 • zbieranie ofert, negocjowanie i przygotowywanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane
  z utrzymaniem nieruchomości oraz nadzór nad realizacją warunków umów (m.in. w zakresie konserwacji instalacji, utrzymania stanu porządkowego, przeglądy nieruchomości);

 • bieżąca obsługa zainteresowanych osób w sprawach technicznych, eksploatacyjnych oraz finansowych w tym windykacyjnych;

 • pełnienie dyżurów na terenie nieruchomości;

 • przygotowywanie i obsługa zebrania w sprawie powołania Zarządu we wspólnocie, przygotowywanie projektów uchwał i niezbędnej dokumentacji;

 • analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

 • ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;

 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;

 • porady prawne, doradztwo związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej;

 • przygotowywanie projektów Regulaminów mających zastosowanie na terenie nieruchomości, w tym: Porządku Domowego, Rozliczania mediów, etc.

 • reprezentacja nieruchomości przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed sądami i organami egzekucyjnymi, jak również w relacjach pomiędzy Współwłaścicielami w ramach udzielonych PZN - GEPARD pełnomocnictw;

 • w godzinach pracy biura - bieżący kontakt z właścicielami poprzez kontakt telefoniczny i e-mail, udzielanie informacji i rozwiązywanie zgłaszanych problemów;

 • całodobowy kontakt z administratorem nieruchomości, dedykowany Właścicielowi nieruchomości;

 • pełnienie dyżurów informacyjnych na terenie nieruchomości, mających na celu udzielanie informacji w umówionych dniach i godzinach.

 

Obsługa techniczna związana z utrzymaniem nieruchomości wspólnej:
 • kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów;

 • prowadzenie wszelkiej korespondencji z dostawcami mediów: RWE Polska S.A., Veolia S.A,, MPWiK S.A., PGNiG S.A. itp.;

 • kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych
  w budynku;

 • kontrola nad innymi firmami świadczącymi usługi związane z funkcjonowaniem nieruchomości;

 • zapewnienie nadzoru nad usuwaniem awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej;

 • prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości;

 •  kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

 • organizacja wszelkich kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

 • zbieranie na zlecenie Właściciela nieruchomości ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz przygotowywanie opinii ww. sprawach;

 • przygotowywanie projektów umów dotyczących planowanych robót;

 • przygotowywanie dokumentów związanych z prowadzonymi robotami w tym: protokoły wprowadzenia na roboty, protokoły odbioru robót, etc.;

 • reprezentacja nieruchomości przed organami nadzoru UDT, Inspekcja Budowlana, Ppoż. itp.;

 

Obsługa związana z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości:
 • prowadzenie księgowości nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu
  o program MIESZCZANIN;

 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;

 • przygotowywanie naliczeń dla poszczególnych lokali;

 • sporządzanie sprawozdań finansowych z częstotliwością uzgodnioną z Właścicielem nieruchomości;

 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności od poszczególnych lokali;

 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

 • obsługa związana z bankiem i pocztą;

 • przygotowywanie dokumentacji finansowej (przelewy, faktury, monity).

Zapewniamy fachową obsługę rachunkową, bazującą na nowoczesnym systemie finansowo księgowym oraz na wykwalifikowanym personelu.

 

Powyższy zakres jest jedynie propozycją i podlega indywidualnemu dostosowaniu do potrzeb każdej nieruchomości.